Noticias

Asamblea General AVEBC 26-02-2022

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL AVEBC

A la reunió de l’Equip Coordinador Territorial de l’AVEBC del passat dia 01 fe febrer, s’ha acordat celebrar Assemblea General segons el que es preveu en l’art. 15 dels Estatuts.

Dia i hora: 26 de febrer (dissabte) a les 10:00 h.
Per a un adequat control de la participación i sistema de votació on line, es requereix acreditació d’assistents mitjançant enviament de correu electrònic remés a secretaria@ebccomunitatvalenciana.org per cada persona sòcia, indicant nom complet i DNI, amb almenys 24 hores d’antelació a la celebració de l’assemblea.

Lloc: Per mitjans telemàtics a la plataforma Jitsi.org
L’enllaç per accedir a la reunió s’enviarà per correo electronic als assistents acreditats.

Ordre del dia:

 1. Aprovació de l’acta de la assemblea anterior de 13-02-2021
 2. Ratificació de noves persones sòcies
 3. Informe i aprovació de la Memòria d’Activitats de l’any 2021
 4. Informe i aprovació dels Comptes Anuals 2021 i del Pressupost 2022
 5. Aprovació gestió Equip Coordinaor Territorial
 6. Renovació i/o ratificació de càrrecs de l’ECT
 7. Precs i qüestions

Esperem comptar amb la teua participació. En cas de no poder assistir, pots atorgar la teua representació a qualsevol persona associada expressament per a aquesta assemblea. La qual cosa hauràs de fer utilitzant el model que pots descarregar ací (model) i remetent-lo per correu electrònic, havent d’obrar en poder de la Secretaria
(secretaria@ebccomunitatvalenciana.org) amb almenys 24 hores abans de celebrar-se la reunió (art. 18.2 Estatuts).


València, 10 de febrer de 2022.

Otros documentos:

Acta Assemblea de 2021

Formulari de presentació de candidatura al ECT de AVEBC

Convocatòria

Resum d’activitats realitzades en 2021

Balanç de situació 31/12/2021

Perdudes i guanys 2021

Pressupost 2022

Salut i bé comú

______________________________________________________________________

Hola:

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL AVEBC

En la reunión del Equipo Coordinador Territorial de la AVEBC del pasado día 1 de febrero, se ha acordado celebrar Asamblea General Extraordinaria según lo previsto en el art. 15 de los Estatutos.

Día y hora: 26 de febrero (sábado) a las 10:00 h.
Para un adecuado control de la participación y sistema de votación on line, se requiere acreditación de asistentes mediante envío de correo electrónico remitido a: secretaria@ebccomunitatvalenciana.org por cada persona socia, indicando nombre completo y DNI, con al menos 24 horas de antelación a la celebración de la asamblea.

Lugar: Por medios telemáticos en la plataforma Jitsi.org
El enlace de acceso se enviará por correo electrónico a los asistentes acreditados.


Orden del día:

 1. Aprobación del acta de la asamblea anterior de 13-02-2021
 2. Ratificación de nuevas personas socias
 3. Informe y aprobación de la Memoria de Actividades 2021
 4. Informe y aprobación de las Cuentas Anuales 2021 y del Presupuesto 2022
 5. Aprobación gestión Equipo Coordinador Territorial
 6. Renovación y/o ratificación de cargos del Equipo Coordinador Territorial
 7. Ruegos y preguntas

Esperamos contar con tu participación. En caso de no poder asistir, puedes otorgar tu representación a cualquier persona asociada expresamente para esta asamblea. Lo cual tendrás que hacer utilizando el modelo que puedes descargar aquí (modelo) se adjunta y remitiéndolo por correo electrónico, teniendo que obrar en poder de la Secretaría
(secretaria@ebccomunitatvalenciana.org) con al menos 24 horas antes de celebrarse la reunión (art. 18.2 Estatutos).

Valencia, 10 de febrero de 2022.

Otros documentos:

Acta de la Asamblea de 2021

Formulario de presentación de candidatura a ECT de AVEBC

Convocatoria

Resumen de actividades realizadas en 2021

Balance de situación 31/12/2021

Perdidas y ganancias 2021

Presupuesto 2022

Salud y bien común