Noticias

Asamblea General AVEBC 13-02-2021

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL AVEBC

A la reunió de l’Equip Coordinador Territorial de l’AVEBC del passat dia 28 de gener, s’ha acordat celebrar Assemblea General segons el que es preveu en l’art. 15 dels Estatuts.

Dia i hora: 13 de febrer (dissabte) a les 10:00 h.
Per a un adequat control de la participación i sistema de votació on line, es requereix acreditació d’assistents mitjançant enviament de correu electrònic remés a secretaria@ebccomunitatvalenciana.org per cada persona sòcia, indicant nom complet i DNI, amb almenys 24 hores d’antelació a la celebració de l’assemblea.

Lloc: Per mitjans telemàtics a la plataforma Jitsi.org
L’enllaç per accedir a la reunió i la contrasenya s’enviarà als assistents acreditats.

Ordre del dia:

 1. Lectura i aprovació de l’acta de les assemblees anteriors de 22-02-2020 i de 28-10-2020
 2. Informe i aprovació de la Memòria d’Activitats 2020
 3. Informe i aprovació dels Comptes Anuals 2020 i del Pressupost 2021
 4. Renovació i/o ratificació de càrrecs de l’ECT
 5. Aprovació gestió Equip Coordinador Territorial
 6. Precs i preguntes

Esperem comptar amb la teua participació. En cas de no poder assistir, pots atorgar la teua representació a qualsevol persona associada expressament per a aquesta assemblea. La qual cosa hauràs de fer utilitzant el model que pots descarregar ací (model) i remetent-lo per correu electrònic, havent d’obrar en poder de la Secretaria
(secretaria@ebccomunitatvalenciana.org) amb almenys 24 hores abans de celebrar-se la reunió (art. 18.2 Estatuts).
València, 29 de gener de 2021.

Otros documentos:

Formulari de presentació de candidatura al ECT de AVEBC

Convocatòria

Resum d’activitats realitzades en 2021

Salut i bé comú

______________________________________________________________________

Hola:

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL AVEBC

En la reunión del Equipo Coordinador Territorial de la AVEBC del pasado día 28 de enero, se ha acordado celebrar Asamblea General Extraordinaria según lo previsto en el art. 15 de los Estatutos.

Día y hora: 13 de febrero (sábado) a las 10:00 h.
Para un adecuado control de la participación y sistema de votación on line, se requiere acreditación de asistentes mediante envío de correo electrónico remitido a: secretaria@ebccomunitatvalenciana.org por cada persona socia, indicando nombre completo y DNI, con al menos 24 horas de antelación a la celebración de la asamblea.

Lugar: Por medios telemáticos en la plataforma Jitsi.org
El enlace y la contraseña de acceso se enviará a los asistentes acreditados.


Ordre del dia:

 1. Lectura y aprobación del acta de las asambleas anteriores de 22-02-2020 y de 28-10-2020
 2. Informe y aprobación de la Memoria de Actividades 2020
 3. Informe y aprobación de las Cuentas Anuales 2020 y del Presupuesto 2021
 4. Renovación y/o ratificación de cargos del ECT
 5. Aprobación gestión Equipo Coordinador Territorial
 6. Ruegos y preguntas
  Esperamos contar con tu participación. En caso de no poder asistir, puedes otorgar tu representación a cualquier persona asociada expresamente para esta asamblea. Lo cual tendrás que hacer utilizando el modelo que puedes descargar aquí (modelo) se adjunta y remitiéndolo por correo electrónico, teniendo que obrar en poder de la Secretaría
  (secretaria@ebccomunitatvalenciana.org) con al menos 24 horas antes de celebrarse la reunión (art. 18.2 Estatutos).

Valencia, 29 de enero de 2020.

Otros documentos:

Formulario de presentación de candidatura a ECT de AVEBC

Convocatoria

Resumen de actividades realizadas en 2021

Salud y bien común