Noticias

Asamblea General AVEBC 11-02-2023

Para leer en castellano bajar

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL AVEBC

Estimada persona associada, a la reunió de l’Equip Coordinador Territorial de l’AVEBC del passat dia 14 de gener, s’ha acordat celebrar Assemblea General segons el que es preveu en l’art. 15 dels Estatuts.

Lloc: a la seu de FEVECTA (Carrer de l’Arquebisbe Mayoral, 11, 46002 Valencia)

En cas d’impossibilitat d’assistència presencial, podràs connectar-te en directe accedint a l’enllaç de la plataforma Jitssi Meet: https://meet.jit.si/AsambleaAVEBC2023

IMPORTANT: per entrar a la reunió indiqueu el vostre nom i primer cognom

Dia i hora: 11 de febrer (dissabte) a les 10:30 en primera convocatòria i a les 11:00 en segona.

Per a un adequat control de la participació i sistema de votació, es requereix acreditació d’assistents mitjançant enviament de correu electrònic remés a secretaria@ebccomunitatvalenciana.org per cada persona sòcia, indicant nom complet i DNI a més de la modalitat de participació amb almenys 24 hores d’antelació a la celebració de l’assemblea.


Ordre del dia:

1. Benvinguda. (Per Presidència)

2. Aprovació de l’acta assembleària anterior, del 26 de febrer de 2022. (Per Secretaria)

3. Ratificació de persones sòcies, físiques i jurídiques, i acreditades. Així com les delegacions de vot rebudes. (Per Secretaria)

4. Informe i aprovació de la Memòria d’activitats de l’exercici 2022. (Per Gerència i Presidència)

5. Proposta per al Pla Estratègic 2023. (Per Presidència)

6. Examen i aprovació (en el seu cas) dels Comptes Anuals tancats a 31/12/2022 i del Pressupost per a l’exercici 2023. (Per Gerència i Tresoreria)

7. Renovació de càrrecs de l’Equip Coordinador Territorial. (Per Vicepresidència i Secretaria)

8. Precs i preguntes

Documentació prèvia per als punts 2,4 i 6:

Documents:

Acta Assemblea de 2022

Resum d’activitats realitzades en 2022

Balanç de situació 31/12/2022

Perdudes i guanys 2022

Pressupost 2023

Convocatòria

Formulari de presentació de candidatura al ECT de AVEBC

Document de delegació de vot

Esperem comptar amb la teua participació. En cas de no poder assistir, pots atorgar la teua representació a qualsevol persona associada expressament per a aquesta assemblea. La qual cosa hauràs de fer utilitzant el model que s’adjunta i remetent-lo per correu electrònic, havent d’obrar en poder de la Secretaria (secretaria@ebccomunitatvalenciana.org) amb almenys 24 hores abans de celebrar-se la reunió (art. 18.2 Estatuts).

Et recordem que per votar has d’estar al corrent en el pagament de la quota. Ací tens el número de compte per fer l’ingrés abans del 11 de febrer: ES35 3159 0066 9224 3155 9729

Quedem atents a la teua confirmació d’assistència.

Salutacions cordials des de l’Equip de Coordinació Territorial.

València, 22 de gener de 2022.

______________________________________________________________________

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL AVEBC

Estimada persona asociada, en la reunión del Equipo Coordinador Territorial de la AVEBC del pasado día 14 de enero, se ha acordado celebrar Asamblea General Extraordinaria según lo previsto en el art. 15 de los Estatutos.

Lugar: sede de FEVECTA (Carrer del Arzobispo Mayoral, 11, 46002 Valencia)

En caso de imposibilidad de asistencia presencial, podrás conectarte en directo accediendo al enlace de la plataforma Jitssi Meet: https://meet.jit.si/AsambleaAVEBC2023

IMPORTANTE: para entrar a la reunión indicáis vuestro nombre y primer apellido

Día y hora: 11 de febrero (sábado) a las 10:30 en primera convocatòria y a las 11:00 en segunda.

Para un adecuado control de la participación y sistema de votación, se requiere acreditación de los asistentes mediante envío de un correo electrónico remitido a: secretaria@ebccomunitatvalenciana.org por cada persona socia, indicando nombre completo y DNI, con al menos 24 horas de antelación a la celebración de la asamblea.


Orden del día:

1. Bienvenida. (Por Presidencia)

2. Aprobación del acta asamblearia anterior, del 26 de febrero de 2022. (Por Secretaría)

3. Ratificación de personas socias, físicas y jurídicas, y acreditadas. Así como las delegaciones de voto recibidas. (Por Secretaría)

4. Informe y aprobación de la Memoria de actividades del ejercicio 2022. (Por Gerencia y Presidencia)

5. Propuesta para el Plan Estratégico 2023. (Por Presidencia)

6. Examen y aprobación (en su caso) de las Cuentas Anuales cerradas a 31/12/2022 y del Presupuesto para el ejercicio 2023. (Por Gerencia y Tesorería)

7. Renovación de cargos del Equipo Coordinador Territorial. (Por Vicepresidencia y Secretaría)

8. Ruegos y preguntas.

Documentación previa para los puntos 2, 4 y 6

Documentos:

Acta de la Asamblea de 2022

Resumen de actividades realizadas en 2022

Balance de situación 31/12/2022

Perdidas y ganancias 2022

Presupuesto 2023

Convocatoria

Formulario de presentación de candidatura a ECT de AVEBC

Documento de delegación de voto

Esperamos contar con tu participación. En caso de no poder asistir, puedes otorgar tu representación a cualquier persona asociada expresamente para esta asamblea. Lo cual tendrás que hacer utilizando el modelo que se adjunta y remitiéndolo por correo electrónico, teniendo que obrar en poder de la Secretaría (secretaria@ebccomunitatvalenciana.org) con al menos 24 horas antes de celebrarse la reunión (art. 18.2 Estatutos).

Te recordamos que para votar tienes que estar al corriente en el pago de la cuota. Si fuese necesario aquí tienes el número de cuenta para hacer el ingreso antes del 11 de febrero: ES35 3159 0066 9224 3155 9729

Quedamos atentos a tu confirmación de asistencia. 

Saludos cordiales desde el Equipo de Coordinación Territorial.

Valencia, 22 de enero de 2023.