Noticias

Assemblea extraordinària de l’Associació Valenciana per al Foment de l’Economia del Bé Comú

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
AVEBC

A la reunió de l’Equip Coordinador Territorial de l’AVEBC del passat dia 5 d’octubre, s’ha acordat celebrar Assemblea General Extraordinària segons el que es preveu en l’art. 15 dels Estatuts.


Lloc: Per mitjans telemàtics a la Plataforma Jitsi.org. Abans de la data de l’assemblea s’enviarà a totes les persones acreditades les dades per accedir a la reunió.

Dia i hora: 28 d’octubre (dimecres) a les 18:30 h. en primera convocatòria (quan concórreguen un terç de les persones associades amb dret a vot) i a les 19.00 h. en segona (qualsevol que siga el nombre de persones que concórreguen).

Per a un adequat control del sistema de votació on line, es requereix acreditació d’assistents mitjançant enviament de correu electrònic remés a: secretaria@ebccomunitatvalenciana.org per cada persona sòcia, indicant nom complet i DNI, amb almenys 48 hores d’antelació a la celebració de l’assemblea.

Model per atorgar la teua representació:


Ordre del dia:

1. Acord de participació en el procés de creació de la Federació/Confederació espanyola de l’EBC

2. Aprovació de l’Estatut d’Entitat de Voluntariat de l’AVEBC

3. Acord d’inscripció de l’AVEBC al Registre d’Entitats de Voluntariat de la Comunitat Valenciana

4. Acord d’integració de l’AVEBC com a membre de la Plataforma del Voluntariat de la Comunitat Valenciana

5. Ratificació de l’acord que es va prendre a l’assemblea extraordinària del 2017 per a la sol·licitud de la declaració d’utilitat pública

Esperem comptar amb la teua participació. En cas de no poder assistir, pots atorgar la teua representació a qualsevol persona associada expressament per a aquesta assemblea. La qual cosa hauràs de fer utilitzant el model que s’adjunta i remetent-lo per correu electrònic, havent d’obrar en poder de la Secretaria (secretaria@ebccomunitatvalenciana.org) amb almenys 48 hores abans de celebrar-se la reunió (art. 18.2 Estatuts).


Document de l’ESTATUT DEL VOLUNTARIAT que se sotmetrà a aprovació en el punt 2 de l’ordre del dia.

València, 13 d’octubre de 2020.


CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
AVEBC

En la reunión del Equipo Coordinador Territorial de la AVEBC del pasado día 5 de octubre, se ha acordado celebrar Asamblea General Extraordinaria según lo previsto en el art. 15 de los Estatutos.


Lugar: Por medios telemáticos en la plataforma Jitsi.org. Antes de la fecha de la asamblea se enviará a todas las personas acreditadas los datos para acceder a la reunión.


Día y hora: 28 de octubre (miércoles) a las 18:30 h. en primera convocatoria (cuando concurran un tercio de las personas asociadas con derecho a voto) y a las 19.00 h en segunda (cualquier que sea el número de personas que concurran).

Para un adecuado control del sistema de votación on line, se requiere acreditación de asistentes mediante envío de correo electrónico remitido a:
secretaria@ebccomunitatvalenciana.org por cada persona socia, indicando nombre completo y DNI, con al menos 48 horas de antelación a la celebración de la asamblea.

Modelo para otorgar tu representaciónOrden del día:

1. Acuerdo de participación en el proceso de creación de la
Federación/Confederación española de la EBC

2. Aprobación del Estatuto de Entidad de Voluntariado de la AVEBC

3. Acuerdo de inscripción de la AVEBC al Registre d’Entitats de Voluntariat de la Comunitat Valenciana

4. Acuerdo de integración de la AVEBC como miembro de la Plataforma del Voluntariat de la Comunitat Valenciana

5. Ratificación del acuerdo que se tomó en la asamblea extraordinaria del 2017 para la solicitud de la declaración de utilidad pública.

Esperamos contar con tu participación. En caso de no poder asistir, puedes otorgar tu representación a cualquier persona asociada expresamente para esta asamblea. Lo
cual tendrás que hacer utilizando el modelo que se adjunta y remitiéndolo por correo electrónico, teniendo que obrar en poder de la Secretaría (secretaria@ebccomunitatvalenciana.org) con al menos 48 horas antes de celebrarse la reunión (art. 18.2 Estatutos).

Documento del ESTATUTO DEL VOLUNTARIADO que se someterá a aprobación en el punto 2 del orden del día.

València, 13 de octubre de 2020.